اسامی با معنی فارسی

تازه نام نوزاد اضافه

نام جنس دین اصل و نسب جزئیات
NAFLA names مسلمان اردو نمایش جزئیات
KORENA names مسلمان عربی نمایش جزئیات
DAWUD names مسلمان اردو نمایش جزئیات
MAAZIKHAH names مسلمان عربی نمایش جزئیات
ZARFA names مسلمان اردو نمایش جزئیات
WAFIYYAH names مسلمان عربی نمایش جزئیات
GHAZI names مسلمان عربی نمایش جزئیات
MUTQARIB names مسلمان عربی نمایش جزئیات
SULTAN names مسلمان پنجابی نمایش جزئیات
TUGHRA names مسلمان عربی نمایش جزئیات
names پسران اسامی names دختران اسامی

این صفحه است به منظور تسهیل کسانی که زبان فارسی را درک کنید. نام نوزاد از ریشه های متعدد، مذهب، به همراه معانی آنها و جزئیات دیگر در اینجا ذکر شده است. این پدر و مادر زندگی در ایران و یا کسانی که به خوبی می تواند زبان فارسی را درک می توانید طیف پایگاه داده از نام اسلام، نام هندو، و نام مسیحی برای دختران و پسران و برای کمک به شما در این لیست اینجا پیدا کنید. شما حتی می توانید نام به تازگی اضافه شده، نام محبوب ترین، و نام ستون روز در صفحه دسترسی داشته باشید.

آخرین نظرات و نظرات نام نوزاد

Zainab is my cute little daughter name. There is very easy way to find any name meaning

  • Fatima, Hyderabad
  • Mon 03 Oct, 2022

i'm from Canada, i want to know the meaning of Zara name. i found here its meaning is so impressive and there is very easy way to find any name meaning

  • Kulsoom , Toronto
  • Mon 03 Oct, 2022

Ayat is a unique name and its my all time favorite name. i found a correct meaning from this page

  • Hammad, Karachi
  • Mon 03 Oct, 2022

It's very interesting platform to know every name meaning here. ki searched Sana name from USA and i found it with authentic meaning

  • Shahzain, Las Vegas
  • Mon 03 Oct, 2022

I really like this name Anabia for my newborn daughter.and also name meaning is very good gate of heaven/ Paradise

  • Rashid Ali, Shikarpur
  • Sun 02 Oct, 2022