புதிதாக சேர்க்கப்பட்ட குழந்தை பெயர்கள்

பெயர் பாலினம் மதம் தோற்றம் விவரம்
SAYIAR names இந்து அரபு விவரங்களை காண்க
BUTRUS names இந்து அரபு விவரங்களை காண்க
MAS'OUDA names இந்து அரபு விவரங்களை காண்க
TOSEEM names இந்து அரபு விவரங்களை காண்க
AKRAMM names இந்து அரபு விவரங்களை காண்க
HAQQULLAH names இந்து அரபு விவரங்களை காண்க
KASMA names இந்து உருது விவரங்களை காண்க
TEHSIA names இந்து உருது விவரங்களை காண்க
NABILA names இந்து அரபு விவரங்களை காண்க
KHASAH names இந்து அரபு விவரங்களை காண்க
names சிறுவர்களின் பெயர்கள் names பெண்கள் பெயர்கள்

குழந்தை பெயர்களில் சமீபத்திய மதிப்புரைகள் மற்றும் கருத்துகள்

On this page you can get a name meanings very easily. my Sister name is Kamala .. this name is suit to her.

  • Kulsoom , Lahore
  • Sat 06 Aug, 2022

My name is Lubna and im glad to see correct meaning of my name from here and this page always give authentic details

  • Lubna, Karachi
  • Sat 06 Aug, 2022

I'm very satisfied from this page .. because i found my name meaning easily from here .. and other details available

  • Alisa , Rawalpindi
  • Sat 06 Aug, 2022

Simran is a very nice name And Popular also, this names has a very nice meaning so like it very much

  • Mahesh, Delhi
  • Fri 05 Aug, 2022

I feel very proud to see the meaning of my name Anshika. because its meaning is very impressive

  • Anshika, Delhi
  • Fri 05 Aug, 2022