புதிதாக சேர்க்கப்பட்ட குழந்தை பெயர்கள்

பெயர் பாலினம் மதம் தோற்றம் விவரம்
DU'A names இந்து அரபு விவரங்களை காண்க
JAVEED names இந்து பாரசீக விவரங்களை காண்க
FAQIHA names இந்து உருது விவரங்களை காண்க
SHIRNEESTAAN names இந்து அரபு விவரங்களை காண்க
BAHAAMEEN names இந்து அரபு விவரங்களை காண்க
HAFFAR names இந்து அரபு விவரங்களை காண்க
AJIL names இந்து உருது விவரங்களை காண்க
ZEIB names இந்து அரபு விவரங்களை காண்க
HUMAYD names இந்து அரபு விவரங்களை காண்க
ERAQ names இந்து உருது விவரங்களை காண்க
names சிறுவர்களின் பெயர்கள் names பெண்கள் பெயர்கள்
Browse tamil Boy Names by Alphabets
Browse tamil Girls Names by Alphabets

குழந்தை பெயர்களில் சமீபத்திய மதிப்புரைகள் மற்றும் கருத்துகள்

"Jennifer" exudes timeless elegance and sophistication, ideal for Christian families seeking a name that embodies strength and grace for their baby girl.

  • John, Los Angeles
  • Fri 16 Feb, 2024

"Trisha" carries a lovely significance for Hindu girls, symbolizing vitality and brightness, making it a delightful choice for parents.

  • Sarah, Karachi
  • Fri 16 Feb, 2024

"Haniya" is a beautiful name with a sweet meaning, perfect for a Muslim girl, reflecting grace and charm.

  • Rehan, Quetta
  • Fri 16 Feb, 2024

The page on Andy Meaning is informative and straightforward, giving a comprehensive overview of the Christian and English roots of the name Andy, making it a valuable reference for parents exploring traditional names.

  • Rafay, Attock
  • Sun 11 Feb, 2024

Aabhavannan's meaning is well-detailed on this page, offering insights into its Hindu origin, making it a helpful resource for those seeking to understand the significance of this unique name.

  • Sameer, Islamabad
  • Sun 11 Feb, 2024