اسامی با معنی فارسی

تازه نام نوزاد اضافه

نام جنس دین اصل و نسب جزئیات
AHAD RAZA names مسلمان عربی نمایش جزئیات
HALEM names مسلمان عربی نمایش جزئیات
ATAARD names مسلمان عربی نمایش جزئیات
MAND names مسلمان عربی نمایش جزئیات
DAR names مسلمان عربی نمایش جزئیات
ANEEQ names مسلمان عربی نمایش جزئیات
FAAIL names مسلمان عربی نمایش جزئیات
ISHANA names مسلمان عربی نمایش جزئیات
SAQAAFAT names مسلمان عربی نمایش جزئیات
DJAMILA names مسلمان اردو نمایش جزئیات
names پسران اسامی names دختران اسامی

این صفحه است به منظور تسهیل کسانی که زبان فارسی را درک کنید. نام نوزاد از ریشه های متعدد، مذهب، به همراه معانی آنها و جزئیات دیگر در اینجا ذکر شده است. این پدر و مادر زندگی در ایران و یا کسانی که به خوبی می تواند زبان فارسی را درک می توانید طیف پایگاه داده از نام اسلام، نام هندو، و نام مسیحی برای دختران و پسران و برای کمک به شما در این لیست اینجا پیدا کنید. شما حتی می توانید نام به تازگی اضافه شده، نام محبوب ترین، و نام ستون روز در صفحه دسترسی داشته باشید.

آخرین نظرات و نظرات نام نوزاد

I like this name due to the nice meaning of my name, On this page i got a name meanings very easily

  • Sana, Karachi
  • Mon 23 May, 2022

Its a very beautiful name... I was looking name for my newborn son and i found here with authentic details

  • Hammad, Islamabad
  • Mon 23 May, 2022

I'm so happy to see my name here.i thought I'm the only jasia...thanks for this nice info..I wanted to know info about my name tysm...

  • Jasia, Bangladesh
  • Wed 18 May, 2022

My name is Mansi & I really love my name

  • Mansi, Mandla
  • Wed 18 May, 2022

My friend's Name is Talal. he is very sweet and decent boy

  • Shahzain, Karachi
  • Wed 18 May, 2022