اسامی با معنی فارسی

تازه نام نوزاد اضافه

نام جنس دین اصل و نسب جزئیات
SAFDRI names مسلمان عربی نمایش جزئیات
MAZAAHIR names مسلمان عربی نمایش جزئیات
FARHAT names مسلمان عربی نمایش جزئیات
MAT'AA names مسلمان عربی نمایش جزئیات
SHAH POOR names مسلمان عربی نمایش جزئیات
SHADRAH names مسلمان عربی نمایش جزئیات
TAFHIM names مسلمان عربی نمایش جزئیات
WILJAH names مسلمان عربی نمایش جزئیات
ZIMAL names مسلمان عربی نمایش جزئیات
ALIKA names مسلمان اردو نمایش جزئیات
names پسران اسامی names دختران اسامی

این صفحه است به منظور تسهیل کسانی که زبان فارسی را درک کنید. نام نوزاد از ریشه های متعدد، مذهب، به همراه معانی آنها و جزئیات دیگر در اینجا ذکر شده است. این پدر و مادر زندگی در ایران و یا کسانی که به خوبی می تواند زبان فارسی را درک می توانید طیف پایگاه داده از نام اسلام، نام هندو، و نام مسیحی برای دختران و پسران و برای کمک به شما در این لیست اینجا پیدا کنید. شما حتی می توانید نام به تازگی اضافه شده، نام محبوب ترین، و نام ستون روز در صفحه دسترسی داشته باشید.

آخرین نظرات و نظرات نام نوزاد

My name is Ifrah Almas and personally, I say the meaning of this name is true because in every situation of life or in any phase of life I am being happy and make the people around me happy too

  • Ifrah Almas, Gilgit
  • Tue 30 May, 2023

My name is Rashida and I am grateful to my parents for giving me this beautiful name.

  • Rashida Khamis , Mumias
  • Sun 28 May, 2023

It's a very good name easy to call.

  • Irfan, Karachi
  • Sun 28 May, 2023

I dint that that the name is very nice

  • Greeta, Bengaluru
  • Thu 25 May, 2023

If you are thinking about giving your baby the name Mary, you should be aware that it is generally the best and most known name in many nations throughout the world.

  • Radhikha, Jaipur
  • Thu 18 May, 2023