கிறிஸ்டியன் பாய்ஸ் பெயர்கள் Christian Boys Names

பெயர் மதம் விவரம்
AADAM கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
AADAN கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
AADRIAN கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
AAIDAN கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
AAIDEN கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
AAIDYN கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
AARIC கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
AARON கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
AARONN கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
AARRON கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
AAYDAN கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
ABASALOM கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
ABBA கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
ABBOTT கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
ABDIEL கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
ABE கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
ABEL கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
ABIDA கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
ABIDAN கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
ABIE கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
ABIJAH கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
ABINOAM கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
ABISHALOM கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
ABIUD கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
ABNER கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
ABOT கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
ABRAAM கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
ABRAHAM கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
ABRAHEM கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
ABRAM கிறிஸ்துவர் விவரங்களை காண்க
சிறுவர்களின் பெயர்கள்

குழந்தை பெயர்களில் சமீபத்திய மதிப்புரைகள் மற்றும் கருத்துகள்

Brad, a timeless English name meaning "broad meadow," evokes images of serene natural landscapes and embodies a sense of openness and tranquility.

  • Danish, Karachi
  • Sun 21 Apr, 2024

Bheem, with its powerful meaning of "mighty" in Hindi, reflects strength and valor, making it a great choice for a Hindu boy's name.

  • Farzan, Rawalpindi
  • Sun 21 Apr, 2024

Bashar meaning "bringer of good news" is a beautiful name with deep significance in Arabic culture.

  • Rehan, Sargodha
  • Sun 21 Apr, 2024

A timeless Christian name, embodying courage and wisdom, fit for a leader who guides with grace.

  • Sameer, Los Angeles
  • Sun 14 Apr, 2024

In Hindi tradition, Aadhav symbolizes strength and resilience, a name for a warrior destined for greatness.

  • Waseem, Lucknow
  • Sun 14 Apr, 2024