புதிதாக சேர்க்கப்பட்ட குழந்தை பெயர்கள்

பெயர் பாலினம் மதம் தோற்றம் விவரம்
JAHIDA names இந்து உருது விவரங்களை காண்க
KALY names இந்து அரபு விவரங்களை காண்க
HARSAAN names இந்து அரபு விவரங்களை காண்க
RASIKA names இந்து அரபு விவரங்களை காண்க
MASHOOD names இந்து அரபு விவரங்களை காண்க
DIYAN names இந்து உருது விவரங்களை காண்க
AQIL names இந்து அரபு விவரங்களை காண்க
MUBINA names இந்து அரபு விவரங்களை காண்க
DAKHEEL names இந்து உருது விவரங்களை காண்க
BASAARIA names இந்து உருது விவரங்களை காண்க
names சிறுவர்களின் பெயர்கள் names பெண்கள் பெயர்கள்

குழந்தை பெயர்களில் சமீபத்திய மதிப்புரைகள் மற்றும் கருத்துகள்

It offers valuable insights into its English origins, capturing its essence of strength and connection to nature. This resource is a valuable guide for those seeking to understand and appreciate the significance behind the name Brooklyn .

  • Zain, Islamabad
  • Wed 07 Jun, 2023

The name Brandon is of English origin and is derived from the Old English words "brom" and "dūn," meaning "broom" and "hill" respectively. It symbolizes strength, resilience, and a connection to nature

  • Anas, Karachi
  • Wed 07 Jun, 2023

"Angel Name Meaning" is a delightful and enlightening resource that explores the depths of the name Angel, unraveling its heavenly origins and symbolic associations. This comprehensive guide offers a fascinating journey into the meaning and essence of this timeless and cherished name.

  • Lubna , Delhi
  • Wed 07 Jun, 2023

Vihaan Name Meaning" is an excellent guide for anyone curious about the profound significance behind the name Vihaan. With its comprehensive and insightful analysis, this resource deepens our understanding of this name's cultural origins and spiritual connotations.

  • Chanda, Lucknow
  • Wed 07 Jun, 2023

Zoya Name Meaning" offers a concise and informative exploration of the name Zoya, shedding light on its cultural roots and symbolic interpretations. It is a valuable resource for individuals interested in unraveling the rich significance behind this beautiful name.

  • Azlan, Islamabad
  • Wed 07 Jun, 2023