இந்து பெண்கள் பெயர்கள் Hindu Girl Names

பெயர் மதம் விவரம்
AAARTI முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
AAB முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
AABHA முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
AABHARANA முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
AABIRA முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
AABOLI முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
AADALALAGI முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
AADARSH முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
AADARSHA முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
AADARSHINI முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
AADHANA முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
AADHAYA முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
AADHILAKSHMI முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
AADHIRA முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
AADHIRAI முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
AADHYA முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
AADHYAA முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
AADISHREE முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
AADISHRI முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
AADIT முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
AADITA முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
AADITI முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
AADITREE முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
AADITRI முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
AADRIKA முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
AADRITA முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
AADVIKA முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
AADYA முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
AAGAM முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
AAGHNYA முஸ்லிம் விவரங்களை காண்க
Names Records 1 To 30 (Total 11903 Records)
பெண்கள் பெயர்கள்

குழந்தை பெயர்களில் சமீபத்திய மதிப்புரைகள் மற்றும் கருத்துகள்

Jennifer, a name synonymous with grace and resilience, evoking a sense of warmth and familiarity that makes it a timeless choice with enduring appeal.

  • Naveed, Rawalpindi
  • Wed 29 Nov, 2023

Anushka - a name that exudes elegance and charm, perfectly capturing the essence of grace and sophistication.

  • Faiza, Sargodha
  • Wed 29 Nov, 2023

Zoya, a name that exudes elegance and sophistication, embodies the essence of grace and beauty. Its meaning, "life" in Russian and "divine gift" in Greek, perfectly captures the essence of this timeless name.

  • Sameer, Gujranwala
  • Wed 29 Nov, 2023

Danica, a name that sparkles with celestial charm, evokes the brilliance of the morning star. Its Slavic origin, meaning 'morning star' or 'first light,' paints a portrait of a name that illuminates any journey with a unique and radiant glow.

  • Adnan, Faisalabad
  • Mon 20 Nov, 2023

Devika, a name that dances with celestial grace, captures the essence of divine beauty and strength. Its meaning, 'little goddess,' bestows a rare and enchanting aura, making it a choice that radiates both elegance and spiritual allure.

  • Sana, Gujranwala
  • Mon 20 Nov, 2023