புதிதாக சேர்க்கப்பட்ட குழந்தை பெயர்கள்

பெயர் பாலினம் மதம் தோற்றம் விவரம்
BILAAL names இந்து அரபு விவரங்களை காண்க
FAHM names இந்து அரபு விவரங்களை காண்க
YELDA names இந்து உருது விவரங்களை காண்க
GULHAAR names இந்து அரபு விவரங்களை காண்க
JUMAH names இந்து உருது விவரங்களை காண்க
MUGHEES names இந்து அரபு விவரங்களை காண்க
PALWASHA names இந்து உருது விவரங்களை காண்க
GHESAN names இந்து அரபு விவரங்களை காண்க
UZMANAA names இந்து அரபு விவரங்களை காண்க
ZIL SUBHANI names இந்து அரபு விவரங்களை காண்க
names சிறுவர்களின் பெயர்கள் names பெண்கள் பெயர்கள்

குழந்தை பெயர்களில் சமீபத்திய மதிப்புரைகள் மற்றும் கருத்துகள்

Jessica is a beautiful and classic name that carries an air of sophistication and elegance. With its timeless appeal and widespread popularity, Jessica is a name that resonates with many and conveys a sense of confidence and grace.

  • Mahesh, Islamabad
  • Mon 05 Jun, 2023

Scott is a timeless and strong name that exudes confidence and reliability. With its Scottish origin and association with bravery, Scott is a name that commands respect and leaves a lasting impression.

  • Alisa , Karachi
  • Mon 05 Jun, 2023

Ritika is a name that embodies charm and grace, with a melodic sound that captivates. Its meaning of "ritual" or "celebration" adds an aura of joy and positivity, making Ritika a delightful choice for parents seeking a name that radiates happiness.

  • Chanda, Mumbai
  • Mon 05 Jun, 2023

Rahul is a widely recognized and beloved name, known for its timeless appeal and strong character. With its meaning of "efficient" and "capable," Rahul represents determination and success, making it a popular choice for parents seeking a name with positive connotations.

  • Sarah, Lucknow
  • Mon 05 Jun, 2023

Anabia is a beautiful and unique name that exudes elegance and grace. With its melodious sound and rich meaning, Anabia is a name that stands out and leaves a lasting impression.

  • Zain, Lahore
  • Mon 05 Jun, 2023