புதிதாக சேர்க்கப்பட்ட குழந்தை பெயர்கள்

பெயர் பாலினம் மதம் தோற்றம் விவரம்
GASIL names இந்து அரபு விவரங்களை காண்க
BILAWEL names இந்து அரபு விவரங்களை காண்க
ALEEQUE names இந்து அரபு விவரங்களை காண்க
ADELA names இந்து அரபு விவரங்களை காண்க
ROMEENA names இந்து அரபு விவரங்களை காண்க
AFTEKHAR names இந்து அரபு விவரங்களை காண்க
AYYAN names இந்து உருது விவரங்களை காண்க
CHEHRZAAD names இந்து அரபு விவரங்களை காண்க
LASAANI names இந்து அரபு விவரங்களை காண்க
HEZM names இந்து அரபு விவரங்களை காண்க
names சிறுவர்களின் பெயர்கள் names பெண்கள் பெயர்கள்

குழந்தை பெயர்களில் சமீபத்திய மதிப்புரைகள் மற்றும் கருத்துகள்

I'm so happy to see my name here.i thought I'm the only jasia...thanks for this nice info..I wanted to know info about my name tysm...

  • Jasia, Bangladesh
  • Wed 18 May, 2022

My name is Mansi & I really love my name

  • Mansi, Mandla
  • Wed 18 May, 2022

My friend's Name is Talal. he is very sweet and decent boy

  • Shahzain, Karachi
  • Wed 18 May, 2022

I found my name and meaning easily from here. This Page giving us an authentic details

  • Sameer, Sargodha
  • Wed 18 May, 2022

Rabbi is my best friend's name.. this name is very unique .. and there is the great page to find every name and its meaning

  • Shahid, Hyderabad
  • Wed 18 May, 2022