முஸ்லிம் பெண்கள் பெயர்கள் Muslim Girl Names

பெயர் மதம் விவரம்
AABIRAH இந்து விவரங்களை காண்க
AABISH இந்து விவரங்களை காண்க
AABROO இந்து விவரங்களை காண்க
AABIDA இந்து விவரங்களை காண்க
AABIR இந்து விவரங்களை காண்க
AABDAR இந்து விவரங்களை காண்க
AAFA இந்து விவரங்களை காண்க
AABIDAH இந்து விவரங்களை காண்க
AABIS இந்து விவரங்களை காண்க
AAEEDAH இந்து விவரங்களை காண்க
AADAB இந்து விவரங்களை காண்க
AADILA இந்து விவரங்களை காண்க
AAB BAAZ இந்து விவரங்களை காண்க
AABDAAR இந்து விவரங்களை காண்க
AABGINA இந்து விவரங்களை காண்க
AABADI இந்து விவரங்களை காண்க
AABSHAR இந்து விவரங்களை காண்க
AABDER இந்து விவரங்களை காண்க
AAFAAQ இந்து விவரங்களை காண்க
AADINA இந்து விவரங்களை காண்க
AABLOCH இந்து விவரங்களை காண்க
AADHINA இந்து விவரங்களை காண்க
AABISAH இந்து விவரங்களை காண்க
AADILAH இந்து விவரங்களை காண்க
AABRAA இந்து விவரங்களை காண்க
AADIRAH இந்து விவரங்களை காண்க
AADNA இந்து விவரங்களை காண்க
AAFDA இந்து விவரங்களை காண்க
AADLA இந்து விவரங்களை காண்க
AAFEH இந்து விவரங்களை காண்க
பெண்கள் பெயர்கள்
Browse Tamil Boy Names by Alphabets
Browse Tamil Girls Names by Alphabets

குழந்தை பெயர்களில் சமீபத்திய மதிப்புரைகள் மற்றும் கருத்துகள்

That is ma name bh I even didn't know the meaning

  • Hallen, Kampala
  • Thu 16 May, 2024

Aqsa is one my favorite name, and I choose this name for my future baby girl.

  • Maham, karachi
  • Thu 16 May, 2024

The name Ayat came from the Quran, and everyone chooses these Quranic names.

  • Khatija, karachi
  • Thu 16 May, 2024

i love this name because my sweet cuti name is jannat junaid

  • junaid, Karachi
  • Wed 15 May, 2024

Haniya is my class fellow name, she is a very supportive and kind person.

  • Khatija, lahore
  • Tue 14 May, 2024