Beela meaning in Persian

Beela is a Muslim Girl name and it is Arabic originated name with multiple meanings. Beela name meaning in Persian is خدا. Beela name meaning in Persian, popularity and rank stands at 49357 and lucky number for Beela is 7.

Name
Beela
Gender Girl
Meaning God's
Origin Arabic
Lucky # 7 ?
نام Beela
جنس دختر
معنی خدا
اصل و نسب عربی
تعداد خوش شانس 7 ?

نام های مشابه بیشتر  ( More Similar Names )

Bebe Beebee Beenaa
Bechara Beela Beenish
Bedaa Beena

REVIEW & COMMENT

Beela Name Meaning in Persian

معانی Beela نام در ایتالیایی - معنای نام خدا. این نام دختر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Beela به دختر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Beela است.