Larien meaning in Persian

Larien is a Muslim Girl name and it is Latin originated name with multiple meanings. Larien name meaning in Persian is تاج گل. Larien name meaning in Persian, popularity and rank stands at 11330 and lucky number for Larien is 5.

Name
Larien
Gender Girl
Meaning The crown of flowers
Origin Latin
Lucky # 5 ?
نام Larien
جنس دختر
معنی تاج گل
اصل و نسب لاتین
تعداد خوش شانس 5 ?

REVIEW & COMMENT

Larien Name Meaning in Persian

معانی Larien نام در ایتالیایی - معنای نام تاج گل. این نام دختر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Larien به دختر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Larien است.