Chakhra meaning in Persian

Chakhra is a Muslim Boy name and it is Persian originated name with multiple meanings. Chakhra name meaning in Persian is دایره, چرخ. Chakhra name meaning in Persian, popularity and rank stands at 20215 and lucky number for Chakhra is 5.

Name
Chakhra
Gender Boy
Meaning Circle, Wheel
Origin Persian
Lucky # 5 ?
نام Chakhra
جنس پسر
معنی دایره, چرخ
اصل و نسب فارسی
تعداد خوش شانس 5 ?

REVIEW & COMMENT

Chakhra Name Meaning in Persian

معانی Chakhra نام در ایتالیایی - معنای نام دایره, چرخ. این نام پسر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Chakhra به پسر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Chakhra است.