Bud'at Name Meaning in Persian

Bud'at is a Muslim Boy name and it is Arabic originated name with multiple meanings. Bud'at name meaning in Persian is شاهزاده. Bud'at name meaning in Persian, popularity and rank stands at 21486 and lucky number for Bud'at is 3.

Name
Bud'at
Gender Boy
Meaning Prince
Origin Arabic
Lucky # 3 ?
نام Bud'at
جنس پسر
معنی شاهزاده
اصل و نسب عربی
تعداد خوش شانس 3 ?

Bud'at Name Meaning in Persian

معانی Bud'at نام در ایتالیایی - معنای نام شاهزاده. این نام پسر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Bud'at به پسر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Bud'at است.

REVIEW & COMMENT