Mahood Name Meaning in Persian

Mahood is a Muslim Boy name and it is Arabic originated name with multiple meanings. Mahood name meaning in Persian is قابل تقدیر. Mahood name meaning in Persian, popularity and rank stands at 54313 and lucky number for Mahood is 11.

Name
Mahood
Gender Boy
Meaning Appreciable
Origin Arabic
Lucky # 11 ?
نام Mahood
جنس پسر
معنی قابل تقدیر
اصل و نسب عربی
تعداد خوش شانس 11 ?

Mahood Name Meaning in Persian

معانی Mahood نام در ایتالیایی - معنای نام قابل تقدیر. این نام پسر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Mahood به پسر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Mahood است.

REVIEW & COMMENT