Ra-ad Name Meaning in Persian

Ra-ad is a Muslim Boy name and it is Arabic originated name with multiple meanings. Ra-ad name meaning in Persian is آروم باش. Ra-ad name meaning in Persian, popularity and rank stands at 33130 and lucky number for Ra-ad is 6.

Name Ra-ad
Gender Boy
Meaning Relax
Origin Arabic
Lucky # 6 ?
نام Ra-ad
جنس پسر
معنی آروم باش
اصل و نسب عربی
تعداد خوش شانس 6 ?
نام های مشابه بیشتر  ( More Similar Names )
Muslim Boy Names Starting with R

Ra-ad Name Meaning in Persian

معانی Ra-ad نام در ایتالیایی - معنای نام آروم باش. این نام پسر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Ra-ad به پسر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Ra-ad است.

Review & Comment
jpg