Hayaam meaning in Persian

Hayaam is a Muslim Girl name and it is Arabic originated name with multiple meanings. Hayaam name meaning in Persian is در معنای اسلام است: Deliriously در عشق. Hayaam name meaning in Persian, popularity and rank stands at 12926 and lucky number for Hayaam is 4.

Name
Hayaam
Gender Girl
Meaning In Muslim meaning is : Deliriously in love
Origin Arabic
Lucky # 4 ?
نام Hayaam
جنس دختر
معنی در معنای اسلام است: Deliriously در عشق
اصل و نسب عربی
تعداد خوش شانس 4 ?

REVIEW & COMMENT

Hayaam Name Meaning in Persian

معانی Hayaam نام در ایتالیایی - معنای نام در معنای اسلام است: Deliriously در عشق. این نام دختر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Hayaam به دختر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Hayaam است.