Jaamlah Name Meaning in Persian

Jaamlah is a Muslim Girl name and it is Arabic originated name with multiple meanings. Jaamlah name meaning in Persian is خوب. Jaamlah name meaning in Persian, popularity and rank stands at 48493 and lucky number for Jaamlah is 1.

Name
Jaamlah
Gender Girl
Meaning Good
Origin Arabic
Lucky # 1 ?
نام Jaamlah
جنس دختر
معنی خوب
اصل و نسب عربی
تعداد خوش شانس 1 ?

Jaamlah Name Meaning in Persian

معانی Jaamlah نام در ایتالیایی - معنای نام خوب. این نام دختر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Jaamlah به دختر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Jaamlah است.

REVIEW & COMMENT