Buhaa'dor Name Meaning in Persian

Buhaa'dor is a Muslim Boy name and it is Balochi originated name with multiple meanings. Buhaa'dor name meaning in Persian is شجاع. Buhaa'dor name meaning in Persian, popularity and rank stands at 49563 and lucky number for Buhaa'dor is 7.

Name
Buhaa'dor
Gender Boy
Meaning Brave
Origin Balochi
Lucky # 7 ?
نام Buhaa'dor
جنس پسر
معنی شجاع
اصل و نسب --
تعداد خوش شانس 7 ?

Buhaa'dor Name Meaning in Persian

معانی Buhaa'dor نام در ایتالیایی - معنای نام شجاع. این نام پسر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Buhaa'dor به پسر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Buhaa'dor است.

REVIEW & COMMENT