Paree Name Meaning in Persian

Paree is a Muslim Girl name and it is Persian originated name with multiple meanings. Paree name meaning in Persian is پری. Paree name meaning in Persian, popularity and rank stands at 13708 and lucky number for Paree is 9.

Name Paree
Gender Girl
Meaning Fairy
Origin Persian
Lucky # 9 ?
نام Paree
جنس دختر
معنی پری
اصل و نسب فارسی
تعداد خوش شانس 9 ?

Paree Name Meaning in Persian

معانی Paree نام در ایتالیایی - معنای نام پری. این نام دختر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Paree به دختر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Paree است.

Review & Comment
jpg