Inamul Haq meaning in Persian

Inamul Haq is a Muslim Boy name and it is Urdu originated name with multiple meanings. Inamul Haq name meaning in Persian is هدیه ای از Truthah).. Inamul Haq name meaning in Persian, popularity and rank stands at 5033 and lucky number for Inamul Haq is 6.

Name
Inamul Haq
Gender Boy
Meaning Gift of Truthah).
Origin Urdu
Lucky # 6 ?
نام Inamul Haq
جنس پسر
معنی هدیه ای از Truthah).
اصل و نسب اردو
تعداد خوش شانس 6 ?

REVIEW & COMMENT

Inamul Haq Name Meaning in Persian

معانی Inamul Haq نام در ایتالیایی - معنای نام هدیه ای از Truthah).. این نام پسر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Inamul Haq به پسر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Inamul Haq است.