Doha meaning in Persian

Doha is a Muslim Girl name and it is Urdu originated name with multiple meanings. Doha name meaning in Persian is پیش از ظهر.. Doha name meaning in Persian, popularity and rank stands at 2541 and lucky number for Doha is 1.

Name
Doha
Gender Girl
Meaning Forenoon.
Origin Urdu
Lucky # 1 ?
نام Doha
جنس دختر
معنی پیش از ظهر.
اصل و نسب اردو
تعداد خوش شانس 1 ?

نام های مشابه بیشتر  ( More Similar Names )

Doaa Donya Dosia
Doga Dorri Dossi
Doha Doshinah

REVIEW & COMMENT

Doha Name Meaning in Persian

معانی Doha نام در ایتالیایی - معنای نام پیش از ظهر.. این نام دختر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Doha به دختر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Doha است.