Mohga Name Meaning in Persian

Mohga is a Muslim Girl name and it is Urdu originated name with multiple meanings. Mohga name meaning in Persian is نور از شادی. Mohga name meaning in Persian, popularity and rank stands at 21070 and lucky number for Mohga is 8.

Name
Mohga
Gender Girl
Meaning The light of happiness
Origin Urdu
Lucky # 8 ?
نام Mohga
جنس دختر
معنی نور از شادی
اصل و نسب اردو
تعداد خوش شانس 8 ?

Mohga Name Meaning in Persian

معانی Mohga نام در ایتالیایی - معنای نام نور از شادی. این نام دختر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Mohga به دختر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Mohga است.

REVIEW & COMMENT