Hidad Name Meaning in Persian

Hidad is a Muslim Boy name and it is Arabic originated name with multiple meanings. Hidad name meaning in Persian is زندانبان. Hidad name meaning in Persian, popularity and rank stands at and lucky number for Hidad is 8.

Name Hidad
Gender Boy
Meaning Jailer
Origin Arabic
Lucky # 8 ?
نام Hidad
جنس پسر
معنی زندانبان
اصل و نسب عربی
تعداد خوش شانس 8 ?

Hidad Name Meaning in Persian

معانی Hidad نام در ایتالیایی - معنای نام زندانبان. این نام پسر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Hidad به پسر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Hidad است.

Review & Comment
jpg