Molly Name Meaning in Persian

Molly is a Christian Girl name and it is English originated name with multiple meanings. Molly name meaning in Persian is تلخ. Molly name meaning in Persian, popularity and rank stands at 1513 and lucky number for Molly is 5.

Name Molly
Gender Girl
Meaning Bitter
Origin English
Lucky # 5 ?
نام Molly
جنس دختر
معنی تلخ
اصل و نسب انگلیسی
تعداد خوش شانس 5 ?
نام های مشابه بیشتر  ( More Similar Names )
Christian Girl Names Starting with M

Molly Name Meaning in Persian

معانی Molly نام در ایتالیایی - معنای نام تلخ. این نام دختر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Molly به دختر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر christian و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Molly است.

Review & Comment
jpg