Riti Name Meaning in Persian

Riti is a Hindu Boy name and it is Hindi originated name with multiple meanings. Riti name meaning in Persian is حرکت. Riti name meaning in Persian, popularity and rank stands at 8488 and lucky number for Riti is 11.

Name
Riti
Gender Boy
Meaning Motion
Origin Hindi
Lucky # 11 ?
نام Riti
جنس پسر
معنی حرکت
اصل و نسب هندی
تعداد خوش شانس 11 ?

Riti Name Meaning in Persian

معانی Riti نام در ایتالیایی - معنای نام حرکت. این نام پسر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Riti به پسر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر hindou و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Riti است.

REVIEW & COMMENT