Sanjeevni meaning in Persian

Sanjeevni is a Hindu Girl name and it is Hindi originated name with multiple meanings. Sanjeevni name meaning in Persian is جاودانگی. Sanjeevni name meaning in Persian, popularity and rank stands at 32530 and lucky number for Sanjeevni is 9.

Name
Sanjeevni
Gender Girl
Meaning Immortality
Origin Hindi
Lucky # 9 ?
نام Sanjeevni
جنس دختر
معنی جاودانگی
اصل و نسب هندی
تعداد خوش شانس 9 ?

REVIEW & COMMENT

Sanjeevni Name Meaning in Persian

معانی Sanjeevni نام در ایتالیایی - معنای نام جاودانگی. این نام دختر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Sanjeevni به دختر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر hindou و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Sanjeevni است.