Haafdah Name Meaning in Persian

Haafdah is a Muslim Girl name and it is Arabic originated name with multiple meanings. Haafdah name meaning in Persian is مطیع. Haafdah name meaning in Persian, popularity and rank stands at 38279 and lucky number for Haafdah is 11.

Name
Haafdah
Gender Girl
Meaning Obedient
Origin Arabic
Lucky # 11 ?
نام Haafdah
جنس دختر
معنی مطیع
اصل و نسب عربی
تعداد خوش شانس 11 ?

Haafdah Name Meaning in Persian

معانی Haafdah نام در ایتالیایی - معنای نام مطیع. این نام دختر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Haafdah به دختر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Haafdah است.

REVIEW & COMMENT