Hediyeh Name Meaning in Persian

Hediyeh is a Muslim Girl name and it is Persian originated name with multiple meanings. Hediyeh name meaning in Persian is هدیه. Hediyeh name meaning in Persian, popularity and rank stands at 16710 and lucky number for Hediyeh is 1.

Name
Hediyeh
Gender Girl
Meaning Gift
Origin Persian
Lucky # 1 ?
نام Hediyeh
جنس دختر
معنی هدیه
اصل و نسب فارسی
تعداد خوش شانس 1 ?

Hediyeh Name Meaning in Persian

معانی Hediyeh نام در ایتالیایی - معنای نام هدیه. این نام دختر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Hediyeh به دختر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر musulman و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Hediyeh است.

REVIEW & COMMENT