Gaille meaning in Persian

Gaille is a Christian Girl name and it is English originated name with multiple meanings. Gaille name meaning in Persian is مبارک. Gaille name meaning in Persian, popularity and rank stands at 28473 and lucky number for Gaille is 1.

Name
Gaille
Gender Girl
Meaning Merry
Origin English
Lucky # 1 ?
نام Gaille
جنس دختر
معنی مبارک
اصل و نسب انگلیسی
تعداد خوش شانس 1 ?

REVIEW & COMMENT

Gaille Name Meaning in Persian

معانی Gaille نام در ایتالیایی - معنای نام مبارک. این نام دختر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Gaille به دختر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر christian و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Gaille است.