Saagar Name Meaning in Persian

Saagar is a Hindu Boy name and it is Hindi originated name with multiple meanings. Saagar name meaning in Persian is اقیانوس. Saagar name meaning in Persian, popularity and rank stands at 10656 and lucky number for Saagar is 2.

Name
Saagar
Gender Boy
Meaning Ocean
Origin Hindi
Lucky # 2 ?
نام Saagar
جنس پسر
معنی اقیانوس
اصل و نسب هندی
تعداد خوش شانس 2 ?

Saagar Name Meaning in Persian

معانی Saagar نام در ایتالیایی - معنای نام اقیانوس. این نام پسر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Saagar به پسر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر hindou و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Saagar است.

REVIEW & COMMENT