Aabha Name Meaning in Persian

Aabha is a Hindu Girl name and it is Hindi originated name with multiple meanings. Aabha name meaning in Persian is تابش. Aabha name meaning in Persian, popularity and rank stands at 8905 and lucky number for Aabha is 4.

Name Aabha
Gender Girl
Meaning Glow
Origin Hindi
Lucky # 4 ?
نام Aabha
جنس دختر
معنی تابش
اصل و نسب هندی
تعداد خوش شانس 4 ?
نام های مشابه بیشتر  ( More Similar Names )
Hindu Girl Names Starting with A

Aabha Name Meaning in Persian

معانی Aabha نام در ایتالیایی - معنای نام تابش. این نام دختر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Aabha به دختر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر hindou و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Aabha است.

Review & Comment
jpg