Aradhna Name Meaning in Persian

Aradhna is a Hindu Girl name and it is Hindi originated name with multiple meanings. Aradhna name meaning in Persian is عبادت. Aradhna name meaning in Persian, popularity and rank stands at 15615 and lucky number for Aradhna is 11.

Name
Aradhna
Gender Girl
Meaning Worship
Origin Hindi
Lucky # 11 ?
نام Aradhna
جنس دختر
معنی عبادت
اصل و نسب هندی
تعداد خوش شانس 11 ?

Aradhna Name Meaning in Persian

معانی Aradhna نام در ایتالیایی - معنای نام عبادت. این نام دختر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Aradhna به دختر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر hindou و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Aradhna است.

REVIEW & COMMENT