Soma Name Meaning in Persian

Soma is a Hindu Boy name and it is Hindi originated name with multiple meanings. Soma name meaning in Persian is شهد جاودانگی. Soma name meaning in Persian, popularity and rank stands at 2624 and lucky number for Soma is 3.

Name
Soma
Gender Boy
Meaning The Nectar of Immortality
Origin Hindi
Lucky # 3 ?
نام Soma
جنس پسر
معنی شهد جاودانگی
اصل و نسب هندی
تعداد خوش شانس 3 ?

Soma Name Meaning in Persian

معانی Soma نام در ایتالیایی - معنای نام شهد جاودانگی. این نام پسر است. ریشه و منشأ از نام با زبان عربی مرتبط است. معنای نام خوب است و پدر و مادر می توانید نام Soma به پسر بچه تازه متولد شده خود را. حتی شما می توانید این نام را برای آنهایی که در حال رفتن به زودی تبدیل به پدر و مادر نشان می دهد. HamariWeb نام ها و معانی خود را برای پدر و مادر که در حال پیدا کردن نام منحصر به فرد و معنای آن برای کودک تازه متولد شده خود را فراهم می کند. پسر hindou و دختران نام فرهنگ لغت و معانی آنها به ایتالیایی با تعداد خوش شانس از جمله چه معنی Soma است.

REVIEW & COMMENT